براستی به چه نوع روابطی روابط صحیح وهماهنگ می گویند؟ به نظر من روابط یعنی تمام زندگی . در همین لحظه که در حال...

مطالعه بیشتر